Xəbər lenti

 

Cadunu və sehri batil etmək, qorxu, vəsvəsə, həmçinin müxtəlif xəstəliklərdən ruqyə ilə müalicə olunmaq istəyən hər gün yarım saat ruqyə ayə və dualarını özü bərkdən oxuya bilər və ya uzanaraq başqasından əlini onun başına və ya ağrıyan yerinə qoyaraq bərkdən oxumasını xahiş edə bilər. Uca Allah buyurur: "Biz, Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik". (əl-İsra, 82); "De ki: "O, iman gətirənlərə hidayətdir və şəfadır". (Fussilət, 44).
Ovqat.com zikr.az-a istinadən bildirir ki, ruqyə oxunan zaman ürək sıxılma, əllərin və ya ayaqların titrəməsi, boğulma, qorxu, qəribə sözlər danışmaq və s. hallar ola bilər. Belə hallar şeytandandır və insana heç bir ziyanı yoxdur. Bu hallara dözərək ruqyə oxumağa davam etmək lazımdır. Ruqyə oxumaqla yanaşı hər gün Quran oxunmasına qulaq asmaq, namazları vaxtında qılmaq, günahlardan çəkinmək, Allahı çox zikr etmək lazımdır. Ruqyə məqsədilə aşağıdakı Quran ayələrini və duaları oxumaq olar:
1. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim
Bismilləəhir-rah'mənir-rahiim.
əl-Həmdu lilləəhi rabbi-l-aaləmiin,
ər-Rah'məəni-r-rahiim,
Məəliki yəvmi-d-diin,
İyyəəkə nə'budu va iyyəəkə nəstəi'in,
İhdinə-s-siraata-l-mustəqiim,
Siraata-l-ləziinə ən'amtə aleyhim, ğayri-l-məğduubi aleyhim, valə-d-daaaalliin! (əl-Fatihə, 1-6).
2. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim
Bismilləəhir-rah'mənir-rahiim.
Əlif, Ləəm, Miim.
Zəəlikə-l-Kitəəbu ləə raybə fiih, hudəl lil muttəqiin.
Əlləziinə yu'minuunə bi-l-ğaybi va yuqiimuunə-s-saləətə va mimməə razəq'nəhum yunfiquun.
Valləziinə yu'minuunə biməə unzilə ileykə vaməə unzilə min qablikə va bil əxirati hum yuuqinuun. (əl-Bəqərə, 1-4).
3. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim.
Va't-təbəu'u məə tətluş-şəyəətiynu aləə mulki Suleyməən. Va məə kəfəra Suleyməənu va ləəkinnəş-şəyəətiynə kəfəruu, yua'llimuunə-n-nəəsə-s-sih'ra va məə unzilə alə-l-mələkeyni bi-bəəbilə həəruutə va məəruut. Va mə yua'lliməəni min əhədin həttəə yəquuləə innəməə nəh'nu fitnətun fələ təkfur. Fə-yətəa'lləmuunə minhumə mə yufərriquunə bihi beynə-l-mər'i va zovcih. Va məə hum bi-daaaarriinə bihi min əhədin illəə bi-iznilləəh. Va yətəa'lləmuunə məə yədurruhum va ləə yənfəu'hum. Va lə-qad' a'limuu ləməni-ş'təraahu məə ləhuu fil-Əəxirati min xaləəq'. Va ləbi'sə məə şərav bihii ənfusəhum. Ləuv kəənuu yə'ləmuun. (əl-Bəqərə, 102).
4. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim.
İnnə fi xalqi-s-səməvati va-l-ardi va-x-tiləfi-l-leyli va-n-nəhəri, va-l-fulki-l-ləti təcri fil bəhri bimə yənfəu-n-nəsə, vamə ənzələllahu minə-s-səməəi mim-məəin fəəhyə bihi-l-ərda bə'də movtihə va bəssə fihə min kulli dəəbbətiv-va-s-səhəbi-l-musəxxari beynə-s-səməəi va-l-ardi ləəyətil-liqovmiy-ya'qiluun. (əl-Bəqərə, 163-164).
5. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim.
Allaahu ləə iləəhə illəə huva-l-Həyyul-Qayyuum. Lə tə'xuzuhuu sinətun valəə nəvvm. Ləhuu məə fi-s-səməəvaati vaməə fi-l-ard. Mən zəlləzii yəşfəu' i'ndəhu illəə bi-iznih. Yə'ləmu məə beynə əydiihim vaməə xalfəhum. Valəə yuhiytuunə bi-şey'in min i'lmihii illəə bimə şəəəə', Vasia' kursiyyuhus-səməəvaati va-l-ard. Valəə yəuuduhuu hifzuhuməə va huvəl-Aliyyul-Aziim. (əl-Bəqərə, 255).
6. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim.
Əəmənə-r-rasuulu biməə unzilə ileyhi mir-rabbihii va-l-mu'minuun, Kullun əəmənə billəəhi va mələəikətihii va kutubihii va rusulih, ləə nufərriqu beynə əhədi-m-mir-rusulih, va qaaluu səmi'nəə va əta'nəə, ğufraanəkə va ileykə-l-məsiyr. Lə yukəllifu-llaahu nəfsən illəə vus'a'həə, ləhəə məə kəsəbət va aleyhəə mə-k'təsəbət, rabbənəə ləə tuəəxiznəə in nəsiynəə av əxta'nəə, rabbənəə valəə təh'mil aleynəə isran kəməə həməltəhuu alə-lləziynə min qab'linəə, rabbənəə valəə tuhəmmilnəə məə ləə taaqatə lənəə bih, va'fu annəə va-ğ'fir lənəə, va-r'həmnəə, əntə məuvləənəə, fə-n'surnəə alə-l-qavmi-l-kəəfiriin. (əl-Bəqərə, 285-286).
7. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim.
Şəhidə-llaahu ənnəhuu ləə iləəhə illəə huva va-l-mələəikətu va ulu-l-i'lmi qaaiməm bi-l-qist'. Ləə iləəhə illəə huva-l-a'zizu-l-həkiim. (Ali İmran, 18).
8. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim.
İnnə rabbəkumu-llaahu-lləzii xaləqa-s-səməəvaati va-l-ərda fi sittəti əyyəəmin summə-s'təvaa alə-l-arş, yuğşi-l-leylə-n-nəhəara yət'lubuhuu həsiisəə, va-ş-şəmsə va-l-qaməra va-n-nucuumə musəxxaraatim bi-əmrih, ələə ləhu-l-xalqu va-l-əmr, təbəərakəllaahu rabbu-l-aləmiin. (əl-Əraf, 54).
9. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim
Bismilləəhir-rah'mənir-rahiim.
Va-s-saafəəti saffəh.
Fə-z-zəəciraati zəcrah.
Fə-t-təəliyəəti zikrah.
İnnə iləəhəkum lə-vaahid'.
Rabbu-s-səməəvaati va-l-ardi vaməə beynəhuməə va rabbu-l-məşəəriq'.
İnnəə zeyyənnə-s-səməə'ə-d-dunyəə bi-ziynətini-l-kəvaakib'.
Va hifzam-min kulli şeytaanim-məərid'.
Ləə yəssəmməu'unə ilə-l-mələi-l-a'ləə va yuq'zəfuunə min kulli cəənib'.
Duhuurav-va ləhum azəəbuv-vaasib'.
İlləə mən xatifə-l-xat'fətə fə ətbəa'huu şihəəbun səəqib'. (əs-Saffat, 1-10).
10. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim.
Huvəllaahu-lləzii ləə iləəhə illəə huv, aalimu-l-ğaybi va-ş-şəhəədəh, huva-r-rah'məənu-r-rahiim.
Huvəllaahu-lləzii ləə iləəhə illə huv, əl-Məliku-l-Qudduusu-s-Sələəmu-l-Mu'minu-l-Muheyminu-l-Aziizu-l-Cəbbəəru-l-Mutəkəbbir, Sub'həənəllaahi amməə yuşrikuun.
Huvəllaahu-l-Xaaliqu-l-Bəariu-l-Musavvir, ləhu-l-əsməəəəu-l-husnəə, yusəbbihu ləhuu məə fi-s-səməəvaati va-l-ard, va huva-l-aziizu-l-həkiim. (əl-Həşr, 22-24).
11. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim
Bismilləəhir-rah'mənir-rahiim.
Qul uuhiyə ileyyə ənnəhu-s-təməa' nəfərum-minə-l-cinni fə-qaaluu innəə səmi'nəə Qur'ənən acəbəə.
Yəhdii ilə-r-ruşdi fə-əmənnəə bih, valə-n-nuşrikə bi-rabbinəə əhədəə.
Va ənnəhuu təaaləə cəddu rabbinəə mə-ttəxazə saahibətəuv-valəə valədəə. (əl-Cinn, 1-3).
12. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim
Bismilləəhir-rah'mənir-rahiim.
Qul yəə əyyuhə-l-kəəfiruun. Ləə ə'budu mə tə'buduun. Valəə əntum aabiduunə mə ə'bud'. Valəə ənə aabidum mə abəttum. Valəə əntum aabiduunə məə ə'bud'. Ləkum diinukum va liyə diin. (əl-Kəfirun surəsi, 1-6).
13. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim
Bismilləəhir-rah'mənir-rahiim.
Qul huvə-llaahu əhəd', Allaahu-s-saməd', Ləm yəlid' və ləm yuuləd', Və ləm yəkul ləhuu kufuvan əhəd'. (əl-İxlas, 1-4).
14. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim
Bismilləəhir-rah'mənir-rahiim.
Qul əuuzu bi-rabbi-l-fələq', Min şərri məə xaləq', Və min şərri ğaasiqin izəə vəqab', Və min şərri-n-nəffəəsəəti fi-l-u'qad', Və min şərri həəsidin izəə həsəd'. (əl-Fələq, 1-5).
15. Əuuzu billəəhi minəş-şeytaanir-raciim
Bismilləəhir-rah'mənir-rahiim.
Qul əuuzu bi-rabbi-n-nəəs, Məliki-n-nəəs, İləəhi-n-nəəs, Min şərri-l-vasvaasi-l-xannəəs, Əlləzii yuvasvisu fii suduuri-n-nəəs, Minə-l-cinnəti va-n-nəəs. (ən-Nəs, 1-6).
Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) həmçinin bu duaları etməyi öyrətmişdir: "Əlini bədənində ağrı hiss etdiyin yerə qoy! Sonra üç dəfə "Bismilləəh" və yeddi dəfə "Əuuzu billəəhi va qud'ratihii min şərri məə əcidu və uhəəziru" de - (Hiss etdiyim və çəkdiyim ağrıların şərindən Allaha sığını­ram)". (Muslim, 4082).
Yeddi dəfə: "Əs'əlullaa­həl-aziymə Rabbəl-arşil-aziymi ən-yəşfiyə­kə - (Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin!)" (ət-Tirmizi, 2083).
"Bismilləəhi ərqikə, min kulli şeyin yu'ziikə, min şərri kulli nəfsin əuv ayni həəsidin. Allaahu yəşfiykə, bismilləəhi ərqiikə - (Allahın adıyla səni sənə əziyyət verən hər bir nəfsin şərindən, nəzərindən və həsədindən ruqyə edirəm. Allah sənə şəfa verər. Allahın adıyla səni ruqyə edirəm!)" (Muslim, 5829).
"Əzhibil-bə'sə, Rabbən-nəəs, va-ş'fi əntə-ş-Şəəfi, ləə şifəə-ə illəə şifəəukə, şifəə-ən ləə yuğaadiru səqamən - (Xəstəliyi apar, ey insanların Rəbbi, Sənin şəfandan başqa şəfa yoxdur, Ona elə bir şəfa ver ki, bundan sonra heç bir xəstəlik qalmasın!)" (əl-Buxari, 5675).
"Bismilləəhi yub'riykə va min kulli dəəin yəşfiykə, va min şərri həəsidin izəə həsəd', va şərri kulli zii aynin - (Hər bir xəstəlikdən sənə şəfa verən, həsəd aparanın həsədinin şərrindən və hər bir  nəzəri dəyənin şərrindən qoruyan Allahın adı ilə!)" (Muslim, 4055).
Ana səhifəyə qayıt        Baxış: 438          Tarix: 10-10-2017, 23:25      


Paylaş:   

Xəbərə şərh yaz
Adınız:*
E-Mail:*
Şərhiniz:*
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent